Wzory wniosków do pobrania

autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Oswiadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - decyzja - POBIERZ

 

Oswiadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania-postanowienie - POBIERZ


 

DROGI

- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z awarią
 Wzór wniosku PDF


- Wniosek o zezwolenie na ustawienie reklamy
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o uzgodnienie i ustalenie warunków technicznych na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
  Wzór wniosku DOCEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOPOSPODARCZEJ
 

- CEIDG - 1  - Wniosek o -wpis do ewidencji, -zgłaszania zmian, -wpisu informacji o zawieszeniu lub wznowieniu dział. gosp., - wykreślenia z ewidencji
Wzór wniosku PDF 
Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007 

EWIDENCJA LUDNOŚCI / URZĄD STANU CYWILNEGO
 
 

            - Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
           
Wzór wniosku w DOC

 

           - Wzór wniosku o o dopisanie do spisu wyborców
           
Wzór wniosku w DOC

 

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców czesc A/B
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wzór wniosku PDF  
 

- Wniosek o nadanie numeru  PESEL
Wzór wniosku PDF  

 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z  dowodem osobistym
Wzór wniosku PDF


- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wzór wniosku PDF

- Zgłoszenie pobytu stałego

Wzór zgłoszenia PDF

- Złoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wzór zgłoszenia PDF

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wzór zgłoszenia PDF

- Zgłozenie pobytu czasowego
Wzór zgłoszenia PDF

- Wzór wniosku o zmiane imienia lub nazwiska
Wzór wniosku PDF       Wzór wniosku DOC

 

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku meldunku pod wskaznym adresem

 Wzór wniosku PDF

 

            -  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
           
Wzór wniosku w PDF

 

          - Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
         
Wzór wniosku w PDF

 

          - Wzór pełnomocnictwa
         
Wzór wniosku w PDF

 

     - Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych.
         
Wzór wniosku w PDF          Złóż wniosek elektronicznie

 


 

GEODEZJA

 

- Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wzór wniosku PDF

 

           - Wniosek wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC


  - Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencja gruntów i budynków
Wzór zgłoszenia PDF

 

SIECI I PRZYŁĄCZA (WODA I KANALIZACJA)
 

 

- Wniosek o uzgodnienie trasy sieci/przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC

 

LEŚNIK


- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
Wzór wniosku DOC  Pełnomocnictwo DOC

- Wniosek o wydanie kopii protokołu
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
Wzór zaświadczenia PDF


- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wzór wniosku PDF
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA


- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

  Wzór wniosku DOC- Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  Wzór wniosku DOC
 

-Wniosek o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia
Wzór PDF      Wzór DOC

-Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylilzacji kotów
Wzór PDF     Regulamin  akcji  sterylizacji  kotek w roku 2021

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia grzebowisk
Wzór DOC


- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wzór DOC

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
Wzór DOC

             - Dofinansowanie do wymiany kotłów

Etap I:

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 (wniosek o udzielenie dotacji).pdf

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 (oświadczenia).pdf

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 (zgoda współwłaściciela).pdf

  

Etap II:

 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 (wniosek o rozliczenie dotacji).pdf

 

 

OŚWIATA


- Wniosek o organizację dowozu dziecka niepełnosprawnego transportem organizowanym przez Gminę
Wzór wniosku PDF                  Wzór wniosku DOC

 

- Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica
Wzór wniosku PDF                 Wzór wniosku DOC

 

PODATKI
 

ZBYCIE / NABYCIE OD 01.07.2019 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: doc, pdf  WZÓR WYPENIENIA
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf  WZÓR WYPENIENIA
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf   
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf   WZÓR WYPENIENIA

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: doc, pdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:

IR-1 Informacja o gruntach: doc, pdf  WZÓR WYPENIENIA INFORMACJI
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf  WZÓR WYPENIENIA
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf   WZÓR WYPENIENIA
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf  WZÓR WYPENIENIA

Osoby prawne:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny: doc, pdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK LEŚNY

Osoby fizyczne:

IL-1 Informacja o lasach: doc, pdf
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: doc, pdf

Osoby prawne:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny: doc, pdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: doc, pdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: doc, pdf

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 01.01.2019 r.:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdf, doc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdf, doc
 

ZBYCIE / NABYCIE DO 30.06.2019 r.

- Wzór deklaracji na podatek leśny (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny
(zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (zbycie/nabycie od 2017 r. do 30.06.2019r.)
Wzór informacji PDF   
 

 

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

 

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF
 

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

 

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia celu wykreślenie hipoteki
Wzór wniosku PDF
     Wzór wniosku DOC

 

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
  Wzór wniosku w PDF

 

Pełnomocnictwa :
Obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:
- do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P).
- szczególne (druk PPS-1)

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie decyzji albo o ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji
Wzór wniosku PDF   

 

- Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
  Wzór DOC

 

- Wniosek o wypis i wyrys ze studium i MPZP
Wzór DOC   Wzór PDF

 

- Wniosek o zaświadczenie ze studium i MPZP
Wzór PDF   Wzór DOC

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

        WSZYSTKIE WNIOSKI DOSTĘPNE TUTAJ

 

 

INNE

 - Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Wzór PDF   Wzór DOC

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Wzór PDF   Wzór DOC

- Dokumenty dot.  wynajęcia  świetlicy wiejskiej
Dokumenty ZIP

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wzór PDF  Wzór DOC

            - Wniosek o wydanie nalepki wskazującej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów

Wzór PDF
 

- Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU objętego najmem socjalnym lub przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach
Wzór wniosku + załączniki PDF


 

W wypadku problemów z działaniem linków do wniosków, proszę o kontakt z redakcją BIP-u

email: bip@czernica.pl

 


IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności